اولویت های پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام در سال ۱۳۹۳

الف- بخش محیط زیست انسانی

-         بررسی اثرات و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از کاربرد سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی در اراضی و دشتهای مهم کشاورزی استان.

-          تهیه بانک اطلاعات زیست محیطی واحدهای تولیدی و صنعتی استان در محیط GIS.

-         بررسی روند تغییرات آلودگی رودخانه های استان و راهکارای کاهش آن.

-         بررسی اثرات و خسارتهای اقتصادی ناشی از پدیده گرد و غبار   بر محیط زیست استان.

 

ب- بخش محیط زیست طبیعی

-         بررسی وضعیت جمعیت و زیستگاه گونه کاراکال در استان.

-         بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق تحت مدیریت استان بر پایه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از RS  و GIS.

-         اطلس رنگی پستانداران، پرندگان و خزندگان استان.

-         بررسی آثار و پیامدهای زیست محیطی تخریب اکوسیستم های طبیعی و راهکارهای احیاء زیست بوم های آسیب دیده حایز اهمیت استان .

-         مطالعه عوامل مؤثر بر کاهش تنوع زیستی و از بین رفتن ذخایر ژنیتیکی و روش های حفظ و احیاء آن در استان

-         بررسی اثرات ناشی از خشکسالی بر مناطق تحت مدیریت سازمان در استان.

ج- بخش آموزش و برنامه ریزی

-         شناخت، بررسی و تعیین نیازهای آموزشی محیط زیست برای گروههای هدف.

-         بررسی روشهای آگاه سازی و دانش افزایی و گروههای هدف در زمینه محیط زیست.

-         بررسی و طراحی مدل جامع مشارکتهای مردمی در امر حفاظت محیط زیست.

-         بررسی و نقش سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در استان در راستای حفظ محیط زیست.