الف) شرکت های دانش بنیان

آیین نامه ها و قوانین

110 برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان و روش استفاده از آنهاhttp://bayanbox.ir/view/6945262451075270028/آیین-نامه-شماره-1.pdf

معافیت های مالیاتی

دستورالعمل اجرایی معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی

تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت

آیین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

صندوق نو آوری و شکوفایی

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

مصوبات کارگروه

آئین‌نامه تشخیص شرکتهای دانش‌بنیان و پیوستها

شیوه نامه انتخاب شرکت های ارزیاب

آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران

فهرست کالاهای دانش بنیان

ب) ثبت اختراعات

  آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات

  قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری