الف) شرکت های دانش بنیان

آیین نامه ها و قوانین

متن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌ بنیان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه استفاده پارکهای فناوری از تسهیلات قانونی مناطق آزاد

 آیین نامه حمایت از حضور افراد و شرکتهای دانش بنیان در فن بازارها و نمایشگاه های بین المللی

 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم

 ماده واحده حمایت از شرکتهای دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان برتر

معافیت های مالیاتی

دستورالعمل اجرایی معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی

تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت

آیین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

صندوق نو آوری و شکوفایی

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

مصوبات کارگروه

آئین‌نامه تشخیص شرکتهای دانش‌بنیان و پیوستها

شیوه نامه انتخاب شرکت های ارزیاب

آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران

فهرست کالاهای دانش بنیان

ب) ثبت اختراعات

  آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات

  قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری